هیچ میدانی??!
زیباترین عاشقانه ات وقتیست که اسمم را با میم به انتها میرسانی..